English

Tính Năng Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự HRMS

Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự HRMS

Feature 1

Quản lý nhân sự HRMS

 • Quản lý profile nhân viên
 • Quản lý phòng ban chức năng
 • Quản lý báo cáo nhân sự
 • Quản lý thông tin thẻ ra vào nhân viên
 • Quản lý thông tin ngày nghỉ, ngày lễ
 • Quản lý thông tin an toàn với tên truy cập và mật khẩu

Quản Lý Phép & Vắng Mặt

 • Thông tin về Phép & Vắng Mặt
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Loại phép
 • Tùy nghỉ quy định nghỉ phép
 • Xử lý phép và duyệt phép
 • Quản lý phép trực tuyến
 • Quản lý công tác của nhân viên
 • Báo cáo nghỉ phép
Feature 1

Quản lý chấm công ATMS

Feature 1
 • Quản lý giờ làm việc, giờ nghỉ
 • Quản lý dữ liệu chấm công
 • Tích hợp với máy chấm công để lấy dữ liệu theo thời gian thực
 • Quản lý thông tin chấm công thời gian thực, chi tiết đến từng nhân viên
 • Thiết lập ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và có thể thay đổi theo quy định của công ty

Bảng Lương

 • Cấu trúc tính các khoản thu nhập & giảm trừ linh hoạt
 • Khoản thu & giảm trừ trước và sau thuế
 • Tính dựa trên Bảng chấm công/ Cơ sở cố định hoặc thay đổi
 • Nhập thông tin cho toàn bộ nhân viên mới gia nhập/nộp đơn thôi việc /rời công ty.
 • Tạo tháng lương mới & Xử lý lương
 • Xử lý & In phiếu lương cho nhóm nhân viên hoặc các nhân viên theo lựa chọn
 • Khóa dữ liệu tháng nhằm tránh thay đổi dữ liệu đã xử lý
 • Các khoản giảm trừ khác
 • Báo cáo lương
 • Lên danh sách chuyển khoản ngân hàng
 • Quản lý khoản tiền hoàn trả
 • Quản lý thuế thu nhập, thuế khấu trừ tại nguồn.

Cổng thông tin nhân viên

Feature 1
 • Lịch làm việc
 • Đơn & Duyệt phép, Phép Nghỉ bù & Công tác
 • Thông tin tự cung cấp của nhân viên
 • Xem phiếu lương
 • Gửi khiếu nại
 • Báo cáo
 • Xem cách tính thuế thu nhập
 • Hệ thống chấm công theo thời gian thực cho nhân viên làm việc tại nhà / nhân viên ở xa

Báo cáo & Phân Tích

 • Quản lý báo cáo
 • Báo cáo chấm công
 • Báo cáo phân bổ ca làm nhân viên
 • Báo cáo nghỉ phép
 • Báo cáo điều chỉnh bảng chấm công
 • Báo cáo công tác
Feature 1

Hệ thống quản lí chất lượng

Hệ thống quản lí chất lượng
 • Quản lí thư mục của từng đánh giá
 • Đặt ra và quản lí mục tiêu của từng đánh giá hiệu quả
 • Khởi tạo và quản lí đánh giá của mỗi nhân viên trong từng chu trình đánh giá
 • Khởi tạo và quản lý đánh giá cá nhân của mỗi nhân viên cho từng chu trình đánh giá
 • Quản lí lịch thẩm định cho từng đánh giá hiệu quả
 • Đặt ra giới hạn thẩm định để dùng cho đánh giá hiệu quả
 • Xem phản hồi từ người đánh giá
 • Tạo báo cáo điểm đánh giá nhân viên.