English

Báo giá

Chúng tôi bắt đầu Báo giá 35,000đ trên 1 người dùng 1 tháng.   Vui lòng chọn mô-đun để Báo giá chính xác theo nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

Báo giá bao gồm

 • Hỗ trợ không giới hạn
 • Đào tạo người dùng
 • Lưu trữ đám mây
 • Cập nhật miễn phí
HRM Quản lý nhân sự HRM + Chấm công ATMS Quản lý nhân sự HRM + Chấm công ATMS + Bảng lương Quản lý nhân sự HRM + Chấm công ATMS + Bảng lương + Cổng thông tin nhân viên Quản lý nhân sự HRM + Chấm công ATMS + Bảng lương + Cổng thông tin nhân viên + Hệ thống quản lí chất lượng
Tính năng và Lợi ích
 • HRM
 • Quản lý nhân sự HRM +
 • Chấm công ATMS
 • Quản lý nhân sự HRM +
 • Chấm công ATMS +
 • Bảng lương
 • Quản lý nhân sự HRM +
 • Chấm công ATMS +
 • Bảng lương +
 • Cổng thông tin nhân viên
 • Quản lý nhân sự HRM +
 • Chấm công ATMS +
 • Bảng lương +
 • Cổng thông tin nhân viên +
 • Hệ thống quản lí chất lượng
Quản lý nhân sự HRMS
Quản lý profile nhân viên
Quản lý phòng ban chức năng
Quản lý báo cáo nhân sự
Quản lý thông tin thẻ ra vào nhân viên
Quản lý thông tin ngày nghỉ, ngày lễ
Quản lý thông tin an toàn với tên truy cập và mật khẩu
Quản lý chấm công ATMS
Quản lý giờ làm việc, giờ nghỉ
Quản lý dữ liệu chấm công
Tích hợp với máy chấm công để lấy dữ liệu theo thời gian thực
Quản lý thông tin chấm công thời gian thực, chi tiết đến từng nhân viên
Thiết lập ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và có thể thay đổi theo quy định của công ty
Bảng lương
Cấu trúc tính các khoản thu nhập & giảm trừ linh hoạt
Khoản thu & giảm trừ trước và sau thuế
Tính dựa trên Bảng chấm công/ Cơ sở cố định hoặc thay đổi
Nhập thông tin cho toàn bộ nhân viên mới gia nhập/nộp đơn thôi việc /rời công ty.
Tạo và xử lý bảng lương cho tháng mới
Xử lý & In phiếu lương cho nhóm nhân viên hoặc các nhân viên theo lựa chọn
Khóa dữ liệu tháng nhằm tránh thay đổi dữ liệu đã xử lý
Các khoản giảm trừ khác
Báo cáo lương
Lên danh sách chuyển khoản ngân hàng
Quản lý khoản tiền hoàn trả
Quản lý thuế thu nhập, thuế khấu trừ tại nguồn.
Cổng thông tin nhân viên:
Lịch làm việc
Đơn & Duyệt phép, Phép Nghỉ bù & Công tác
Thông tin tự cung cấp của nhân viên
Xem phiếu lương
Gửi khiếu nại
Báo cáo
Xem cách tính thuế thu nhập
Hệ thống chấm công theo thời gian thực cho nhân viên làm việc tại nhà / làm việc từ xa
Hệ thống quản lí chất lượng
Quản lí thư mục của từng đánh giá
Đặt ra và quản lí mục tiêu của từng đánh giá hiệu quả
Khởi tạo và quản lí đánh giá của mỗi nhân viên trong từng chu trình đánh giá
Khởi tạo và quản lý đánh giá cá nhân của mỗi nhân viên cho từng chu trình đánh giá
Quản lí lịch thẩm định cho từng đánh giá hiệu quả
Đặt ra giới hạn thẩm định để dùng cho đánh giá hiệu quả
Xem phản hồi từ người đánh giá
Tạo báo cáo điểm đánh giá nhân viên.
Báo giá